Sat. Oct 16th, 2021

Tag: เทคโนโลยี Mixed Reality (MR)

เทคโนโลยี Multiexperience ที่นำความเสมือนจริงมาสู่มนุษย์ ให้ความทันสมัยมากขึ้น

            ประสบการณ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยี Multiexperience มักมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ความทันสมัยมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มจุดความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความทันสมัยและรอบรู้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี Multiexperience ที่เน้นในเรื่องของความเสมือนจริง เมื่อมีการนำ Augmented Reality (AR) มาใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิ้นนี้ ทำให้ผู้คนสามารถพบเจอกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นจาก Wearables…