Fri. Jan 21st, 2022

Tag: สืบค้นข้อมูลกับโทรศัพท์มือ

ความสำคัญของ โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา แหล่งที่รวบรวมความรู้มากมายบนโลก

            โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา  เนื่องจากเมื่อปลายปี 2020 ได้มีโรคโควิด – 19 ระบาด ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้มาก และไม่มีวัคซีนในการรักษา ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงในระบบการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งที่รวมนักเรียน ครู อาจารย์มากมายนับร้อยชีวิต การเปิดโรงเรียนตามปกติจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคกระทรวงศึกษาธิการจึงออกหนังสือให้ผู้บริหารปิดโรงเรียนแล้วทำการเรียนการสอนชั่วคราว แต่ก็ใช้ระยะเวลานานเกือบครึ่งปี สำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์…