Mon. Jul 4th, 2022

Tag: Biometric

เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ กับการยืนยันตัวบุคคลที่มีความพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น

            เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ มนุษย์แต่ละบุคคลจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจ ใบหน้า ลายนิ้วมือ และดวงตา สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) มีลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลโดยที่ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้ หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์บุคคล เป็นการนำลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลเหล่านี้ไปเป็นตัวกำหนดว่าคุณคือใคร และสามารถที่จะนำไปใช้ในการค้นหาตัวบุคคลได้อีกด้วย เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ ในการบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์บุคคลด้วยการใช้การค้นหาข้อมูลผ่านทางลายนิ้วมือ และใบหน้า             เมื่อเราได้นำเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ (Biometric) มาพัฒนาร่วมกับการแพทย์ เทคโนโลยี และด้านชีวภาพ จะทำให้เกิดเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในการบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์บุคคลด้วยการใช้การค้นหาข้อมูลผ่านทางลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจำเพราะของตัวบุคคลมาใช้ในการยืนยันตัวตน เวลาที่เราพกบัตรเครดิต…